KULTY a SEKTY

 

 

Úvod                                 

Definice

Náboženské sekty

Příklady sekt

Důsledky členství

Kult osobnosti

Zajímavosti

 

 

Definice

Kult je skupina – zejména náboženská,ale i jiná, která pomocí psychické manipulace zotročuje své přívržence a členy a využívá jejich zdrojů (majetek, práce, city, ochotu se angažovat...) ve prospěch parazitních tendencí vůdců.

Kulty můžeme rozdělit podle oblasti působení na náboženské (klasická forma kultu), politické (komunistické strany zvláště v stalinském období jsou klasickým příkladem takového kultu), psychoterapeutické a výchovné a kulty komerční.

  •  Náboženský kult

- soubor postojů a úkonů (viz též rituál) zaměřených k vyjádření náboženské úcty vůči božstvům, duchům zemřelých a jiným nadpřirozeným bytostem. Uplatňován především v teistických náboženstvích při uctívání Boha (bohů). Může jít o kult vnitřní (uznání božské velikosti a lidské nepatrnosti) nebo vnější (bohoslužba). Často má rituální ráz. V théravádovém buddhismu je kult adresován Buddhovi jako člověku, který dosáhl probuzení.

  •  Sekta

- podle staršího pojetí relativně samostatný směr v některém náboženském systému nebo oddělená část původně jednotného společenství. V pojetí současné religionistiky náboženská nebo pseudonáboženská společnost, která se vyznačuje několika charakteristickými znaky, a to fundamentalismem, vysoce centralizovaným, autoritářským způsobem řízení, blokováním informací pro členy, utajováním nauky a organizačních struktur před veřejností. Styl sektářské misie zejm. mezi mladými lidmi se někdy označuje jako mentální programování.

  •  Kult osobnosti 

- nepřiměřeně zveličené vyzdvihování (popř. zbožšťování) vlastností, významu a zásluh vůdčích osobností. Typický zejména pro rané vývojové fáze společnosti, v pozdější politické praxi uplatňován v režimech s nízkou politickou kulturou mas (fašistické Německo - Adolf Hitler a komunistický Sovětský svaz - Josef V. Stalin).

  •  Politický kult

- jsou to organizace okolo určité politické skupiny, která je podle nich jedinou správnou cestou na vyřešení všech celosvětových problémů, záchranou před bídou, AIDS, hladem ap. Např. The Aryan Nation * Club of life ...

  • Komerční kult

- pro tyto kulty, které se skrývají pod názvy různých obchodních společností, je božstvem zisk, peníze, hmotný majetek. Pro zvýšení zisku z prodeje neváhají zneužít takové hodnoty jako zdraví, ekologie, pomoc bližnímu. Jsou většinou organizovány v pyramidových formách prodeje různých výrobků, anebo v několika úrovňových organizacích, kde slibují rychlí zisk(ten však mají zaručený jen výše postavení v žebříčku a zakladatelé). Např.: The Centres Network * Amway International * Herbalife

  • Psychoterapeuticko výchovné kulty

- zprostředkovávají duchovní vize a osvícení pomocí psychoterapeutických soustředění a seminářů zaměřených na změnu osobnosti, která je jediným receptem na plnohodnotné prožití života. Každému účastníkovi je doporučen další vyšší stupeň těchto soustředění, přirozeně za větší honorář ( výcviku, který organizuje EST se může zúčastnit až 300 lidí naráz, přitom každý zaplatí 400 dolarů, takže zisk je 120 000 dolarů za víkend ) Např.: New Age * Dianetika ...